دبیرستان ثقلین

دبیرستان ثقلین در سال 1373 فعالیت های خود را آغاز نمود و هر ساله تعداد زیادی از دانش آموزان مستعد را جذب کرده و تاکنون صدها فارغ التحصیل داشته است که در مراکز آموزشی عالی کشور پذیرفته شده و در خدمت جامعه قرار گرفته اند.