ماهنامه فاطر

مؤسسه فرهنگی ثقلین به منظور داشتن نشریه ای که در خدمت اهداف مجموعه بوده و ناشر افکار و اندیشه های امام خمینی (ره ) و مقام معظم رهبری باشد، اقدام به اخذ مجوز و راه اندازی مجله ای نمود که به صورت ماهنامه منتشر می شود. این مجله با الهام از اسامی مقدسه ی قرآن کریم "فاطر" نام گرفت و تاکنون 46 شماره آن منتشر شده است.